Подпишитесь и будете получать важную информацию в нашей рассылке.

Національниц банку України

Страна: Украина
Почта HR-менеджера: cv@bank.gov.ua
Город: Киев
Web компании: http://www.bank.gov.ua/
Типы реализуемых проектов: государственный проект производственный проект

О компании

Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад службовців Національного банку України

1. Це Положення регулює порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад службовців Національного банку України, крім випадків, коли законодавством України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

2. Рішення про проведення конкурсу та його умови приймається Головою Національного банку України, керівником територіального управління та установи Національного банку України, в якому оголошується конкурс (далі - керівник).

3. Для проведення конкурсу наказом керівника утворюється конкурсна комісія (далі - комісія), що працює на постійній основі, яку очолює, як правило, заступник керівника за відповідним напрямом роботи або особа, призначена наказом керівника.

4. Інформація про конкурс на заміщення вакантних посад та умови конкурсу надаються через засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до проведення конкурсу та доводяться до відома працівників Національного банку України.

5. Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають на ім'я керівника:

  • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;
  • письмову згоду на обробку персональних даних;
  • заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
  • фотокартку розміром 4 х 6 см;
  • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
  • декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";
  • копію документа, який посвідчує особу;
  • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
  • довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Службовці Національного банку України, які бажають узяти участь у конкурсі та працюють у структурному підрозділі Національного банку України, в якому оголошено конкурс, вищезазначених документів, крім заяви, не подають.

6. За рішенням комісії до участі в конкурсі допускаються особи, які відповідають умовам конкурсу. Особи, які досягли граничного віку перебування на державній службі, участі в конкурсі не беруть. Рішення комісії про недопущення до конкурсу надсилається претенденту і ним може бути оскаржено керівнику протягом 3 днів з дня одержання відмови комісії.

7. Учасникам конкурсу надається інформація щодо особливостей умов праці за відповідною посадою. Їм може бути запропоновано викласти свої міркування чи підготувати реферат на тему, пов'язану з майбутньою роботою.

8. Учасники конкурсу завчасно повідомляються про час і місце засідання комісії, але не пізніше ніж за тиждень до дати проведення конкурсу.

9. Форма проведення конкурсу визначається конкурсною комісією (співбесіди, відбір за документами, іспити, написання рефератів тощо). На підставі всебічного та об`єктивного розгляду поданих документів учасників конкурсу комісія приймає рішення стосовно кожного учасника конкурсу шляхом голосування.

10. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її складу. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. Голосування проводиться на закритому засіданні. Форма голосування визначається комісією.

На засідання комісії повинен запрошуватися керівник відповідного структурного підрозділу.

11. Якщо два або більше учасників конкурсу, які претендують на одну і ту ж посаду, отримали рівну кількість голосів або жоден з учасників конкурсу не отримав більшості голосів, то за рішенням комісії може бути проведено повторне голосування.

Якщо за підсумками повторного голосування жоден з учасників конкурсу не набрав необхідної кількості голосів, то оголошується повторний конкурс.

12. Учасники конкурсу, які показали високий рівень знань та умінь, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву в Національному банку України і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

13. Засідання комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається керівникові для прийняття рішення. Кожний член комісії може письмово у довільній формі викласти свої окремі пропозиції, що додаються до протоколу.

14. Протягом трьох днів із дати одержання повідомлення про результати конкурсу переможець надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки та медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України.

15. Рішення про призначення на посаду державного службовця приймається за результатами спеціальної перевірки.


Вакансии компании

Название вакансии Тип проекта Должность
Начальник Управління проектного менеджменту государственный проект Менеджер проекта уровень 4
Керівник проектів та програм Управління стратегії производственный проект Менеджер проекта уровень 2

Odessa Project Managemet Day 2018
Управление проектами на базе Microsoft Project
Онлайн курс по MS Project Pro экспресс
Онлайн курс по MS Project Professional
Работа руководителем проекта

Присоединяйтесь: #studyoberemok #pmway

© Copyright PM Way - управляй комфортно 2011-2013. Все права защищены.